Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
7394 8be9 420
Reposted fromTamahl Tamahl viahaber haber

 

hamletyzować-

przeżywać rozterki wewnętrzne, rozstrząsać, analizować, nie mogąc powziąć decyzji, nie umiejąc zdecydować się na czyn
Reposted fromczekoladowykoktajl czekoladowykoktajl viaoll oll
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaoll oll
3478 7456 420
Reposted fromtfu tfu viaredhairwitch redhairwitch
5973 660c 420
Reposted fromkelu kelu viaredhairwitch redhairwitch
5760 dcee 420
Reposted fromMieCiaN MieCiaN viaredhairwitch redhairwitch
6388 4bf9
Reposted frommhorrighan mhorrighan viadunkellicht dunkellicht
8428 ec86 420
Tak właśnie
Reposted fromdunkellicht dunkellicht
4472 93d7 420
Reposted fromtfu tfu viadunkellicht dunkellicht
Sporo rzeczy w moim życiu odbywa się na zasadzie: chcę mieć to za sobą.
— życie w ciągłym napięciu
Reposted fromane ane viadunkellicht dunkellicht
8939 c71d 420
Reposted frommiss-underwater miss-underwater
0832 0f64 420
rób!
Reposted fromredhairwitch redhairwitch viaoll oll
5326 f641 420
Reposted frommiss-underwater miss-underwater viaoll oll
7455 3436 420
Reposted fromdranger dranger viaoll oll
8111 51c0 420
Reposted fromkalafiorowa kalafiorowa viaHypothermia Hypothermia
6813 d652 420
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaoll oll
2898 71fe 420
Reposted frompiehus piehus viaoll oll
8116 5028 420
Reposted frompunisher punisher viasomebodytolove somebodytolove
7015 f1fa 420
Reposted fromAnimalinme Animalinme viaoll oll
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl