Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
"Czasami dawanie komuś drugiej szansy, jest jak dawanie komuś drugiej kuli, bo nie trafił cię za pierwszym razem.
— znalezione
Smutno mi za tym wszystkim dalekim, co mogłem nazywać moim.
— Tadeusz Makowski
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze vianowaczi nowaczi
Reposted fromhalucynowa halucynowa viagabrynia gabrynia
2774 1637 420
Reposted frompolitycznazupa politycznazupa viapl pl
9002 e788 420
2264 331a 420
Reposted frommimikyu mimikyu viatfu tfu
4816 faf0 420
Reposted fromexistential existential viavogel vogel
3466 d332 420
Reposted fromparkaboy parkaboy viavogel vogel
"Czasem lepiej stracić kogoś na zawsze, niż ciągle spotykać, wiedząc, że to koniec."
— Izabela Sowa - "Herbatniki z jagodami"
— zgadzam się z tym w 100%
4104 3cb9 420
Reposted fromitstoolate itstoolate viavogel vogel
1143 b91e 420
Reposted fromkostuchna kostuchna viakartoNik kartoNik
5346 bf37 420
Reposted fromEwkaLoL EwkaLoL viakartoNik kartoNik
0154 3d6b
Reposted fromGIFer GIFer viakartoNik kartoNik
2047 158d 420
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE viakartoNik kartoNik
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl