Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0730 02f9 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaHypothermia Hypothermia
0732 6bfd 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viaHypothermia Hypothermia
9643 b83e 420
Reposted fromnoone97 noone97 vianiebalagan niebalagan
6033 3f59 420
:D
6226 f5e9 420
Reposted fromerial erial vianiebalagan niebalagan
Reposted fromoll oll vianiebalagan niebalagan
7585 5dd0 420
Reposted fromlittleproblem littleproblem vianiebalagan niebalagan
Najgorszą rzecz, jaką ludzie mogą sobie robić, to nie wyjaśniać do końca tego co ich zabolało. To odcinać się od rozmowy, obrażać, uciekać, wyjeżdżać.
— Rafał Wicijowski
Ludzie, którzy twierdzą, że czegoś nie da się zrobić, nie powinni przeszkadzać tym, którzy właśnie to robią.
— Jack Canfield "Balsam dla duszy"
Reposted fromgruetze gruetze viaoll oll
5282 0969 420
Reposted fromczterywiekipozniej czterywiekipozniej viaoll oll
Kogo, czego (nie ma)? Na to pytanie odpowiada dopełniacz, najczęstszy przypadek, beznadziejny i nieodwracalny.
— Ignacy Karpowicz – Gesty
Nieważne, jak wyglądamy, ile mamy lat, czy jesteśmy grubi czy chudzi. Ważne, żebyśmy byli dla siebie dobrzy.
— Eliza Mórawska
Reposted fromcheri cheri viainspirations inspirations
2243 381e 420
Reposted fromgubert gubert viafranklymydear franklymydear

Co dziecko, którym byłeś, pomyślałoby o dorosłym, którym się stałeś?

— Keith Donohue, "Skradzione dziecko"
2519 edb2 420
Reposted fromprzester przester viapl pl
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl