Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.
0396 064a 420
Reposted bygaftoxicsoulkebabv2pxydoriuscollageankacarsten233
7980 cc09 420
Reposted fromNekoii Nekoii viainzynier inzynier
0040 d029 420
Reposted frompunisher punisher viaHypothermia Hypothermia
Ile razy można przeżyć koniec jednej miłości?
— H.Samson
Reposted frompieprzycto pieprzycto viaBalladyna Balladyna
0393 61be 420
Reposted byxerSkydelanki-adilaparisienneinto-blackinvisibilitynebthatimpressionantewaniliowa
9185 5eb4 420
Reposted fromoll oll viaBalladyna Balladyna
Ile kroków wstecz zrobiłaś dla niego?
Reposted fromorchis orchis viaBalladyna Balladyna
9776 b5b9 420
Reposted frompiehus piehus viaHypothermia Hypothermia
0499 8eaa 420
Reposted fromowca owca viaBalladyna Balladyna
0874 16d2 420
Reposted fromHypothermia Hypothermia viabercik bercik
Reposted fromRynn Rynn viafemme-fatal femme-fatal
8658 1dbc 420
Reposted fromdivi divi viaoll oll
7316 ff3c 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 vialooziker looziker
7394 8be9 420
Reposted fromTamahl Tamahl viahaber haber

 

hamletyzować-

przeżywać rozterki wewnętrzne, rozstrząsać, analizować, nie mogąc powziąć decyzji, nie umiejąc zdecydować się na czyn
Reposted fromczekoladowykoktajl czekoladowykoktajl viaoll oll
Zobojętniałam – a jednak wszystko mnie przejmuje.
— T. Jansson
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaoll oll
3478 7456 420
Reposted fromtfu tfu viaredhairwitch redhairwitch
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl